Skip to main content

Fotowoltaika dla domu

Umów się na bezpłatną wycenę

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Istotą fotowoltaiki jest zamiana energii słonecznej na energię elektryczną. Promienie słoneczne padają na ogniwa fotowoltaiczne i zostają zamienione na prąd stały a następnie za pomocą falownika (zwanego też inwerterem) na prąd zmienny, który płynie w naszych gniazdkach. Część energii jest wykorzystywana na bieżąco a część przesyłana do sieci energetycznej.

NET METERING

W sieci energetycznej energia jest magazynowana, korzystamy z sieci jak z wielkiego akumulatora. Zgromadzona w sieci energia wraca do nas gdy jej potrzebujemy i zostaje zmniejszona do 80% (przy instalacjach do 10kWp) i 70% (przy instalacjach powyżej 10kWp) te 20 i 30% jest to opłata jaką pobiera zakład energetyczny za magazynowanie. Zastosowanie licznika dwukierunkowego oraz 12 miesięcznego okresu rozliczenia z zakładem energetycznym pozwala racjonalnie wykorzystywać wyprodukowaną energię. Wyprodukowaną nadwyżkę energii można wykorzystać przez następne 12 miesięcy.

Obowiązuje prosumentów, którzy dokonali zgłoszenia instalacji do 31.03.2022r. Gwarancja obowiązywania przepisów na 15 lat.

NET BILLING

 • Przesłaną energię do sieci prosument sprzedaje po cenach hurtowych,
 • Za pobraną energię z sieci prosument płaci tak jak inni odbiorcy prądu po cenach detalicznych,
 • Środki ze sprzedaży energii gromadzą się na depozycie prosumenckim i z tego depozytu dokonuje się zakupu energii,
 • Po upływie okresu rocznego, jeśli w depozycie pozostaną nadwyżki finansowe, prosument otrzyma zapłatę za energię w formie pieniężnej. Wypłata nie może być jednak większa niż 20% wartości prądu, który został przesłany do sieci.
 • Prosument jest zwolniony z podatku dochodowego, akcyzy i VAT ponosi jednak koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej,

Obowiązuje prosumentów, którzy dokonali zgłoszenia instalacji od 01.04.2022r.

Najważniejsze korzyści 

 • Poczucie bezpieczeństwa – niezależność energetyczna- wzrost cen energii Cię nie dotyczy
 • Rozbudowując instalację fotowoltaiczną o magazyn energii i urządzenia zmieniające instalację fotowoltaiczną z sieciowej na wyspową minimalizujesz wysyłanie energii do sieci oraz uniezależniasz się od braku zasilania w sieci,
 • Szybki (kilka lat) zwrot inwestycji -inwestycja bardziej opłacalna niż lokata bankowa
 • Szeroki wachlarz dotacji i ulg pozwalających obniżyć koszty inwestycji
 • Preferencyjne oferty bankowe
 • Troszczysz się o Swoją przyszłość – brak rachunków za energię gdy będziesz na emeryturze
 • Bezobsługowy system
 • Troszczysz się o środowisko, produkujesz zieloną, czystą energię. Nie używasz energii odpowiedzialnej za zanieczyszczenie i degradację środowiska naturalnego.

Nasi partnerzy producenci modułów fotowoltaicznych

Nasi partnerzy producenci falowników

Sprawdź dostępny programy i opcje kredytowania 

 • Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną.
 • Nabór trwa od 22.04.2023 r. do 31.12.2023 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków.
 • Nabór wniosków realizowany jest w ramach ”Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP5)”. 
 • Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing.
  1. Dla prosumentów w nowym systemie net billing wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV);
   1. dla mikroinstalacji fotowoltaicznej (bez zakupu i montażu dodatkowych elementów) nie więcej niż 6 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
   2. dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element, nie więcej niż 7 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
   3. dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie:
     • magazynowania ciepła – nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie; 
     • magazynowania energii elektrycznej – nie więcej niż 16.000 tys. zł na jedno przedsięwzięcie; 
     • systemu zarządzania energią HEMS/EMS – nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.
     • kolektory słoneczne c.w.u.: 3.500 tys. zł
     • gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28.500 tys. zł;
     • pompa ciepła powietrze /woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19.400 tys. zł;
     • pompa ciepła powietrze /woda: 12.600 tys. zł;
     • pompy ciepła typu powietrze /powietrze: 4.400 tys. zł

    Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 58 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Dofinansowywane są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kWp do 10 kWp, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.
 • Wnioski o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 01.02.2020 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury) do 31.12.2023r;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi, protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów, dokument potwierdzający rachunek bankowy, karta produktu/ etykieta energetyczna.
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV.

Nie czekaj, wypełnij formularz

Od 01.01.2019 roku obowiązuje ulga termomodernizacyjna dzięki, której można odliczyć od dochodu do 53 tys. zł. Gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, może on dokonać odliczeń w kolejnych latach jednak nie dłużej niż przez 6 lat.

Z ulgi mogą skorzystać:

 • Podatnicy podatku PIT opłacający podatek wg skali podatkowej na zasadach ogólnych, stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • Podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Wydatki na instalację fotowoltaiczną zaliczają się do przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Nie czekaj, wypełnij formularz

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program jest przeznaczony dla osób fizycznych właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynku jednorodzinnym lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA– roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100 000 zł.

Maksymalne poziomy dofinansowania dla całego przedsięwzięcia:
25 000 zł + 5 000 zł z fotowoltaiką (Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła)
20 000 zł + 5 000 zł z fotowoltaiką (Wymiana źródła ciepła na inne niż pompa ciepła)
10 000 zł (Termomodernizacja, wentylacja mechaniczna, dokumentacja, bez wymiany źródła ciepła).

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA – przeciętny średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1.564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2.189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Maksymalne poziomy dofinansowania dla całego przedsięwzięcia:
32 000 zł + 5 000 zł z fotowoltaiką (Wymiana źródła ciepła), z prefinansowaniem 42 000 zł + 5 000 zł z fotowoltaiką (Wymiana źródła ciepła).
15 000 zł (Termomodernizacja, wentylacja mechaniczna, dokumentacja, bez wymiany źródła ciepła), z prefinansowaniem 25 000 zł (Termomodernizacja, wentylacja mechaniczna, dokumentacja, bez wymiany źródła ciepła).

NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA–  przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1.260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Maksymalne poziomy dofinansowania dla całego przedsięwzięcia:
60.000 zł + 9.000 zł. z fotowoltaiką (Wymiana źródła ciepła), z prefinansowaniem 70.000 zł + 9.000 zł z fotowoltaiką (Wymiana źródła ciepła).
30.000 zł (Termomodernizacja, wentylacja mechaniczna, dokumentacja, bez wymiany źródła ciepła) z prefinansowaniem 40.000 zł (Termomodernizacja, wentylacja mechaniczna, dokumentacja, bez wymiany źródła ciepła).

Dofinansowanie jest realizowane poprzez dotację.
Program będzie realizowany w latach 2018-2029 r.
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, przez właściwe terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, WFOŚiGW.

Chcesz skorzystać z dofinansowania skontaktuj się z nami pomożemy Ci w tym.

Nie czekaj, wypełnij formularz

Współpracujemy z kilkoma bankami dlatego przygotowana przez nas oferta finansowania jest idealnie dobrana do Twoich potrzeb. Atrakcyjne oprocentowanie, okres spłaty aż do 120 miesięcy, brak wizyty w banku oraz szereg dotacji i ulg sprawia, że realizacja inwestycji instalacji fotowoltaicznej jest dostępna dla każdego.

 • ATRAKCYJNE OPROCENTOWANIE
 • DŁUGI OKRES KREDYTOWANIA
 • BRAK WIZYTY W BANKU
 • ODROCZONE TERMINY SPŁATY PIERWSZEJ RATY
 • MINIMUM FORMALNOŚCI

Nie czekaj, wypełnij formularz